Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Tussen

De vennootschap Websauce BV, met maatschappelijke zetel Gemeenteplein 10 9051 Sint-Denijs-Westrem, België, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0823.054.797,

hierna genoemd “Websauce”;

En

De opdrachtgever zoals vermeld op de offerte,

hierna genoemd “de opdrachtgever”;

Artikel 1. Voorwerp

 1. Websauce verbindt er zich toe ten opzichte van de opdrachtgever volgende opdrachten uit te voeren:
  • het leveren van diensten, overeenstemmend met de ondertekende offerte,
  • gedurende een periode overeenstemmend met de ondertekende offerte,

Artikel 2. Duur & Vergoeding

 1. Bij het verstrijken van de overeengekomen periode, zal er een feedbackvergadering plaatsvinden, en al dan niet een nieuwe overeenkomst worden opgemaakt.
 2. De opdrachtgever betaalt voor de Consultancy Diensten aan Websauce een vergoeding met een totaal overeen­komend met de offerte.
 3. Voor verplaatsingen in het kader van deze overeenkomst kan er een kilometervergoeding van 0,5 EUR/Km (ex.BTW) aangerekend De afstand wordt steeds gemeten tussen de hoofdzetel van Websauce en plaats van de afspraak met de opdrachtgever.

Artikel 3. Einde van de overeenkomst

 1. Einde van de overeenkomst:
  • De overeenkomst loopt af bij bij het verstrijken van het overeen gekomen periode in de offerte.
 2. Einde van de overeenkomst door opzegging:
  • Zowel Websauce als de opdrachtgever kunnen de overeenkomst opzeggen mits de andere partij hiervan via aangetekend schrijven op de hoogte te brengen en dit uiterlijk op het einde van elke maand. De overeenkomst zal dan een einde nemen 30 kalenderdagen volgend op de maand van opzegging.

Artikel 4. Plaats en tijd

 1. Websauce is vrij zelf te beslissen hoe en wanneer hij zich ten dienste stelt van de opdrachtgever. Evenwel zal hij ervoor zorgen dat hij steeds telefonisch bereikbaar is en zal hij zich naar de vestiging van de onderneming begeven wanneer de omstandigheden zulks vereisen.

Artikel 5. Verplichtingen van Websauce

 1. Het leveren van de diensten, overeenstemmend met de offerte. De offerte is een voorstel voor een middelen-verbintenis, en in geen geval een resultaatsverbintenis.
 2. Indien ze daartoe verzocht werd, zal Websauce op periodieke basis haar prestaties rapporteren aan de opdrachtgever. Indien gewenst kan er periodiek een feedbackvergadering gepland worden, waarin de vooruitgang van het project besproken wordt.
 3. Websauce zal in functie van de keuze van de afgenomen diensten, al dan niet verschillende gespecialiseerde consultants inschakelen ten einde naar best vermogen de diensten te leveren.
 4. Websauce erkent dat alle gebruikte merknamen, codes, logos en afbeeldingen eigendom zijn en blijven van de opdrachtgever. Websauce zal, op eenvoudig verzoek, alle gegevens aan de opdrachtgever terug bezorgen. Websauce zal deze gegevens na het verstrijken van de overeenkomst niet meer gebruiken.

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. Om een optimale kwaliteit van de diensten te vrijwaren zal de opdrachtgever zich ervan onthouden om tijdens de looptijd van de overeenkomst soortgelijke diensten door derden of zichzelf te presteren zonder dit voor te leggen aan Websauce.
 2. De opdrachtgever verbindt zich ertoe, op eenvoudig verzoek, aan Websauce te leveren:
  • Alle gegevens, toegang of elk materiaal te leveren die/dat Websauce nodig acht voor het verrichten van haar diensten.
  • Voldoende en correcte informatie en teksten over de producten en/of diensten die de opdrachtgever aanbiedt.
 3. Elke wijziging in voormelde gegevens of materiaal, alsook elke verandering die invloed kan hebben op de diensten, dient onmiddellijk door de opdrachtgever aan Websauce te worden meegedeeld. Het niet meedelen van dergelijke wijzigingen maakt het voor Websauce onmogelijk haar verplichtingen uit deze overeenkomst naar behoren te vervullen.
 4. De opdrachtgever waarborgt en vrijwaart Websauce voor de juistheid en volledigheid van alle materiaal en informatie, in welke vorm ook, die in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst door hem aan Websauce ter beschikking wordt gesteld, en ver­zekert dat het gebruik van dit materiaal en deze informatie geen inbreuk vormt op nationale of internationale regelgeving, noch op de rechten van derden, en vrijwaart Websauce tegen elke mogelijke vordering van derden met betrekking tot dit materiaal of deze informatie.
 5. De opdrachtgever geeft Websauce in het bijzonder het recht op gebruik van al zijn merknamen, tekens, logo’s, teksten, beschrijvingen, afbeeldingen en elk ander materiaal die/dat hij aan Websauce aanlevert voor zover die nodig zijn voor de uitvoering van deze overeenkomst. De opdrachtgever bevestigt dat deze zijn eigendom zijn, of dat hij daarop de nodige rechten heeft verkregen van de rechtmatige eigenaar. De opdrachtgever vrijwaart Websauce tegen elke aanspraak van derden dienaangaande.

Artikel 7. Confidentialiteit

 1. Alle informatie betreffende een partij, waar partijen bij de totstandkoming en in uitvoering van deze overeenkomst recht­streeks of onrechtstreeks toegang toe krijgen, wordt als confidentieel beschouwd. Partijen houden zich eraan deze vertrou­welijke informatie uitsluitend te gebruiken voor zover nodig voor de uitvoering van deze overeenkomst. Partijen verbinden er zich toe om hun werknemers en medewerkers, in de ruimste zin van het woord, te weerhouden van enige openbaarmaking of terbeschikkingstelling aan derden van vertrouwelijke informatie.
 2. De verplichting van confidentialiteit geldt niet voor informatie die tot het publieke domein behoort en informatie die op recht­matige wijze werd verkregen van derden.
 3. Behoudens andersluidend akkoord, laat de opdrachtgever Websauce toe om in het kader van de ontwikkeling van zijn commerciële activiteit te verwijzen naar de opdrachtgever als referentie.

Artikel 9. Facturering en betaling

 1. Alle facturen die de opdrachtgever van Websauce ontvangt, dienen binnen de 30 (dertig) dagen na factuurdatum door de opdrachtgever te wor­den betaald. Alleen betalingen door overmaking op de bankrekening van Websauce zijn bevrijdend. De medewerkers van Websauce zijn niet gemachtigd betalingen in contanten te ontvangen.
 2. Voor de toepassing van deze overeenkomst worden de facturen geacht te zijn ontvangen 10 (tien) kalenderdagen na de factuur­datum. De facturen worden geacht te zijn aanvaard bij gebreke aan protest per aangetekend schrijven binnen de 15 (vijftien) kalenderdagen na hun ontvangst.
 3. Bij laattijdige betaling zijn er van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verwijlinteresten verschuldigd a rato van 12 % per jaar op het openstaande factuurbedrag. Bovendien zal in geval van laattijdige betaling een forfaitaire schadevergoeding van 15 % van het factuurbedrag verschuldigd zijn met een minimum van 250 EUR per factuur.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Websauce is enkel aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn opzet en grove nalatigheid in uitvoering van deze overeenkomst. Websauce is in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte en/of incidentele schade en/of inkomstender­ving die de opdrachtgever zou lijden ingevolge de levering van de diensten onder deze overeenkomst. In elk geval en ongeacht de oorzaak, zal de aansprakelijkheid van Websauce beperkt zijn tot de contractuele waarde van de overeenkomst.
 2. De opdrachtgever erkent dat Websauce geen positief resultaat van de aangeboden diensten kan garanderen en om dezelfde redenen een negatief resultaat niet aan Websauce kan worden toegeschreven. Websauce heeft geen controle over de huidige of toekomstige manier van werken van haar leveranciers in verband met het accepteren van en/of positioneren van advertenties en/of websites. De positionering van de site en/of de advertenties voor de opdrachtgever kan door de continue verandering in de manier van werken van haar leverancier(s), buiten iedere controle van Websauce om, worden gewijzigd, geweigerd of verwijderd naar goeddunken van de desbetreffende leverancier(s).

Artikel 11. Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

 1. Op overeenkomsten met Websauce is enkel het Belgische recht van toepassing. Bij betwisting over de uitvoering of enige andere aspecten van dit contract zijn de rechtbanken van Gent exclusief bevoegd.

Download

Download hier de algemene voorwaarden in PDF